Privatlivspolitik for Veteranindsatsen

Projekt Veteranindsatsen behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og persondataforordningen (se noten nederst). Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, som fortæller, hvordan projektet behandler personoplysninger på en lovlig og gennemsigtig måde.

Dataansvarlig og kontaktperson

Veteranindsatsen er et partnerskab mellem Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Erhvervsskolen Tietgen er udpeget som dataansvarlig i projektets levetid.

Du kan kontakte projektets data-kontaktperson, som er:

Assisterende projektleder Anette Lykke Jensen, Veteranindsatsen
Tietgen
Rugårdsvej 286,
5210 Odense NV.
Mobil 21 16 96 75
Mail info@veteranindsatsen.dk eller anlj@tietgen.dk
Hjemmeside www.veteranindsatsen.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler kun følgende personoplysninger om projektets deltagere (veteraner):

Almindelige personoplysninger

For eksempel navn og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, mailadresse), fødselsdato samt dato for tilmelding til projektet.

Cpr-numre

Vi anmoder kun om at få oplyst cpr-nummer, hvis det er nødvendigt i forbindelse med kontakt med hjemkommunen.

Følsomme personoplysninger

Vi anmoder kun om at få oplyst eventuel sygdomshistorik, såfremt det har afgørende betydning for, at du kan gennemføre de forskellige aktiviteter i projektet.

Kilde til oplysningerne

Vi får normalt oplysningerne fra dig selv.

I nogle tilfælde kan der være andre kilder, for eksempel offentlige myndigheder, især din hjemkommune, der kan have oplysninger, som er vigtige for din vellykkede deltagelse i projektet.

Hjemmel til at behandle dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har en lovlig grund (hjemmel) til det, og de er:

 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.
 • At vi har en legitim interesse i det, når du deltager i projektet.
 • At det er nødvendigt, for at vi kan overholde vores aftale med dig om at støtte, vejlede og rådgive dig i forbindelse med din deltagelse.

Formål med at behandle dine personoplysninger

Vores formål med at behandle dine personoplysninger er:

 • At vi kan gennemføre Veteranindsatsen i overensstemmelse med projektets mål og rammer.
 • At vi kan overholde vores aftale med dig om at støtte, vejlede og rådgive dig i forbindelse med din medvirken.
 • At vi kan informere dig om forløb og fremdrift i projektet.
 • At vi kan planlægge og afholde sociale arrangementer o.l. i forbindelse med projektet.
 • At vi kan administrere din relation til projektet.
 • At vi kan bevare oplysninger med værdi for dokumentation, evaluering o.l.

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, når det er nødvendigt for at kunne behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Det er frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give den dataansvarlige kontaktperson besked. Samtykket skal desuden være specifikt, informeret og utvetydigt, så du ikke er i tvivl om, hvad du har sagt ja til.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke uden dit samtykke oplysninger om dig til nogen uden for den personkreds, der er direkte involveret i gennemførelsen af projektets forskellige aktiviteter, det vil sige undervisere, vejledere, mentorer, projektledelsen samt projektets evaluator.

Vi videregiver heller ikke personoplysninger om dig uden at have informeret dig om, hvad de vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi sletter samtlige oplysninger om dig senest seks måneder efter, at din tilknytning til projektet er ophørt.

Vi opbevarer oplysningerne i anonymiseret form til brug for dokumentation og evaluering, så længe de har historisk værdi, dog højst i to år efter projektets afslutning. Der er alene adgang til disse oplysninger for medarbejdere, der arbejder med projektet, og som har behov for at kunne behandle dem.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge databeskyttelsesloven en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig. Det gør vi ved at informere dig om denne privatlivspolitik.
 • Du har ret til få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget.
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger, hvilket vil sige, at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig, i et almindeligt anvendt format.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til projektets data-kontaktperson, hvis kontaktoplysninger er nævnt ovenfor.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringerne eller sletningen så hurtigt som muligt.

Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre projektets privatlivspolitik. Hvis vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi samtidig datoen nederst på denne side. Ved væsentlige ændringer vil du modtage særskilt meddelelse.

Senest revideret den 22. februar 2019.

(Note: Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, jf. især artikel 6 Lovlig behandling.)

Hvorfor gør vi det?

I Veteranindsatsen ser vi veteraner som en ressource. En ressource, der ikke skal gå til spilde. Vi vil skabe en positiv udvikling for de veteraner, der deltager i Veteranindsatsen, så de bliver i stand til at mestre deres udfordringer og skabe sig et aktivt civilt liv med gode menneskelige relationer, uddannelse og job. Målet er øget livskvalitet, job og selvforsørgelse. Mening og mestring.

Hvem er vi?

Bag indsatsen står Erhvervsskolen Tietgen, Foreningen Veteranhjem Odense, Haderslev, Nyborg og Odense Kommune og Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Veteranindsatsen

Tietgen KompetenceCenter

Rugårdsvej 286

5210 Odense NV.

 

Om projektet

Veteranindsatsen hjælper veteraner med særlige udfordringer i job eller uddannelse og styrker deres livskvalitet, så de får et aktivt civilt liv. 

Deltagelse i Veteranindsatsen er gratis.

Læs om vores privatlivspolitik